Regulamin
Regulamin
 1. Firma YUPOL z siedzib w Tychach przy Placu F. Nowary 21, poredniczy w wynajmie apartamentw/pokoi/domw pomidzy Klientem a Wacicielem (Waciciel - osoba lub osoby posiadajce tytu prawny do apartamentu lub pokoju, wiadczce usugi na rzecz Klienta). Z Wacicielami oferowanych obiektw Firma ma podpisane umowy o wsppracy w zakresie porednictwa wynajmu.
 2. Serwis internetowy www.wczasywchorwacji.eu (serwis rozumiany, jako strona internetowa z jej zawartoci) udostpnia oferty wiadczenia usug krtkotrwaego zakwaterowania w apartamencie lub pokoju. Serwis zawiera informacje na temat poszczeglnych apartamentw czy pokojw (lokalizacja, wyposaenie, cena).
 3. Zoenie zamwienia na usug rezerwacji odbywa si drog internetow przez stron www.wczasywchorwacji.eu, telefonicznie pod nr telefonu stacjonarnego +48 32 328 64 22 lub tel. komrkowego +48 604 646 785 lub osobicie w Biurze: Tychy, Plac Filipa Nowary 21. Klient moe, t sam drog, uzyska dodatkowe informacje dotyczce wskazanej oferty (dostpno, dodatkowe opaty, wyposaenie itd.) Zamwienia telefoniczne wymagaj potwierdzenia w formie pisemnej.
 4. Po uzgodnieniu z wacicielem dostpnoci w okrelonym terminie apartamentu/pokoju - bdcego przedmiotem zamwienia, Klient otrzymuje formularz umowy najmu, w ktrym zawarte s szczegy oferty (adres apartamentu/pokoju, opis, warunki patnoci itd.)
 5. Klient swoje dane osobowe udostpnia dobrowolnie. Firma YUPOL zobowizuje si, e dane osobowe goci uywane bd wycznie w celu realizacji wybranej usugi najmu oraz, e nie zostan przekazane osobom trzecim.
 6. Potwierdzenie rezerwacji wydawane jest Klientowi po wpyniciu patnoci w wysokoci i terminie wskazanym w Umowie najmu.
 7. Wpat rezerwacji Klient potwierdza, i w peni zapozna si ze wszystkimi charakterystykami apartamentu/pokoju i warunkami, na jakich jest mu oferowany.
 8. Kwota zaliczki oraz sposb zapaty drugiej czci sumy przedstawiona jest szczegowo Klientowi w treci umowy najmu.
 9. Zakwaterowanie odbywa si w dniu przyjazdu od godz. 14.00 a w dniu odjazdu Klienci maj obowizek opuci obiekt do godz. 10.00. W indywidualnych przypadkach moliwa jest zmiana w.w. godzin wymaga jednak dodatkowej zgody Waciciela obiektu.
 10. W przypadkach losowych moe doj do zmiany oferty (za zgod Klienta). Zaproponowana alternatywa musi by, co najmniej tej samej jakoci co uprzednia.
 11. Klient moe dokona zmian w obrbie ju potwierdzonej rezerwacji tylko pod warunkiem, e zgadza si na to Waciciel apartamentu/pokoju. Zmiana moe dotyczy iloci osb i terminu rezerwacji. Prob o zmian naley zoy w formie pisemnej (e-mailem lub poczt). Za kad zmian pobierana jest opat manipulacyjna w wysokoci 30 ?.
 12. Anulacja rezerwacji powinna by zoona pisemnie (e-mailem lub poczt) nie pniej ni 30 dni przed korzystaniem z usugi. Klientowi zostanie wwczas zwrcone 50% zaliczki wpaconej na konto Biura. Zaliczka wpacona bezporednio na konto Waciciela obiektu nie podlega zwrotowi.
 13. W przypadku rezygnacji od 7 do 0 dni przed rozpoczciem korzystania z zakupionej usugi, zaliczka nie zostaje zwrcona.
 14. Jeeli go nie zgosi si w wyznaczonym miejscu lub zrezygnuje z rezerwacji w czasie pobytu, wwczas nie ma prawa domaga si zwrotu wpaconej sumy.
 15. W przypadku przybycia do apartamentu/pokoju wikszej iloci osb od iloci podanej i zaakceptowanej w umowie a take w przypadku przyjazdu ze zwierzciem domowym bez uzyskania pisemnej zgody, Klient musi si liczy z ryzykiem odmowy zakwaterowania przez Waciciela i znalezienia innego miejsca zakwaterowania na wasn rk i na wasny koszt.
 16. Dokonanie rezerwacji apartamentu/pokoju jest rwnoznaczne z akceptacj treci Regulaminu.
 
Tychy 2013 © Wszystkie prawa zastrzeżone